Wise-Internet is pro-privacy en anti-spam

Privacy

Persoonlijke gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en door Wise-Internet nooit gepubliceerd of verstrekt aan derden.

Wise-Internet neemt privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening van Wise-Internet, of anoniem voor onderzoek naar optimalisering van deze internetsite.

Anti-Spam

Wise-Internet is fel tegen het verspreiden van spam en hanteert daarom een anti-spam beleid tegen het gebruik en het versturen van ongewenste email.

Wise-Internet maakt bij registratie van persoonlijke gegevens voor het versturen van e-mailnieuws-brieven, altijd gebruik van ‘opt-in’ registratie. Wij versturen uitsluitend e-mail na uitdrukkelijke toestemming. Wise-Internet is anti-spam en pro-privacy.

Copyright

Alle eigendomsrechten van deze website berusten bij Wise-Internet of hun business partners, licentiegevers of verstrekkers van certificaten en waarmerken.

De inhoud van deze website of de emails van Wise-Internet, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Disclaimer

Wise-Internet besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en deze te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Wise-Internet, de aan Wise-Internet aangesloten organisaties of hun licentiegevers.

De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetsites

Informatie op website waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Wise-Internet onderzocht of geanalyseerd. Wise-Internet draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige websites die gelinkt zijn aan deze internetsite.

Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte websites vindt plaats op eigen risico; Wise-Internet aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Nadrukkelijk wijst Wise-Internet de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wise-Internet behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Wise-Internet spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wise-Internet kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Wise-Internet wijst iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.